Informujemy, że mając na uwadze ochronę danych osobowych naszych Pracowników, Kandydatów do pracy, Współpracowników, Kontrahentów oraz profil działalności: handlowy, produkcyjny i usługowy, zakres przetwarzanych danych został ograniczony do minimum.

Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy przez stronę którą dane dotyczą jak i i innych prawnie uzasadnionych celach czy obowiązkach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Nie prowadzimy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania a przetwarzanie danych odbywa się przy stosowaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane RODO.

Zbierane dane, to w szczególności dane takie jak :

  • imię i nazwisko, NIP, REGON, nr tel, nr rachunku bankowego, adres

Dane zbierane w przypadku pracowników są to dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o pracę, w tym określone w Kodeksie Pracy oraz dane niezbędne do wykonania obowiązków ciążących na pracodawcy.

W przypadku danych pracowników przetwarzane są dane zwykłe jak i w uzasadnionych przypadkach dane szczególnych kategorii (dane niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze takie jak ocena zdolności do pracy, zwolnienia lekarskie).

Przetwarzanie danych odbywa się mając na uwadze wspomniane przepisy RODO w tym na podstawie upoważnień i poleceń przetwarzania danych oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania. Osoby przetwarzające zobowiązały się również do zachowania poufności danych a maksymalizację ochrony zapewnia również Polityka Ochrony Danych oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym i środki w nich zawarte. Środki te mają na celu utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych zawartych w systemach informatycznych jak i danych w formie papierowej przed ich nieupoważnionym dostępem, utratą czy modifikacją.

Poniżej znajdą Państwo informacje na temat przetwarzanych danych oraz praw w związku z tym przysługujących.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Zakład Usługowo-Produkcyjny ROMA Izabela Żuraw

adres do korespondencji: 43-100 Tychy, ul. Filaretów 20, email: biuro@romatychy.pl

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w szczególności:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) i lit. c) RODO¹ w celu:

a) zawarcia umowy, podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, (podanie danych dobrowolne, dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, sam podejmujesz decyzje o podaniu danych, w razie ich niepodania nie ma możliwości zawarcia i wykonania umowy)

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np.: prawa podatkowego, ustaw o rachunkowości)

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:

a) marketingu produktów lub usług własnych,

b) dochodzenia lub zabezpieczania roszczeń jak i obrony przed roszczeniami,

3) na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu: marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów powiązanych z Administratorem (obowiązek umowny, w razie braku zgody nie będziemy kierować wskazanego marketingu)

Okres, przez który twoje dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi (do lat 10).

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych);

2) dane osobowe przetwarzane na zasadzie zgód, będą przetwarzane do czasu ich odwołania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Prawa dotyczące twoich danych osobowych:

1) masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane, masz prawo do sprostowania danych, np: jeżeli przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3) masz prawo żądania usunięcia danych przez Administratora oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;

4) masz prawo do przenoszenia danych, tj. prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi

5) masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby której dane dotyczą

6) masz prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7) masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie twoich danych w dowolnym momencie (nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem)

Dane osobowe pracowników (zwykłe i szczególnych kategorii) będą przetwarzane przez Administratora w szczególności na podstawie udzielonej zgody jak i pozostałych podstaw do ich przetwarzania:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO¹ w celu:

a) wykonania umowy o pracę lub podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) (wymógumowny zawarcia i wykonania umowy, dane niezbędne do zawarcia umowy i wykonania umowy, w razie ich niepodania brak zawarcia i wykonania umowy, w tym art.22¹ kodeksu pracy dane które może żądać pracodawca)

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w tym rozliczania pracowników (np.: prawa podatkowego, ustaw o rachunkowości)

2) na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu: nawiązania stosunku pracy (dane niezbędne do zawarcia umowy w razie ich niepodania brak zawarcia i wykonania umowy, w tym art.22¹ kodeksu pracy)

3) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu: dochodzenia lub zabezpieczania roszczeń jak i obrony przed roszczeniami (możliwość obrony przed roszczeniami, dochodzenie roszczeń jak ich zabezpieczanie jest również prawnie uzasadnionym interesem Administratora)

4) na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO w celu: rozliczania ZUS i wypełniania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego,

5) na podstawie art. 9 ust.2 lit b), h) RODO dane szczególnych kategorii (dotyczących zdrowia) w celu:

a) wykonywania obowiązków związanych z wypadkami w pracy, zwolnieniami lekarskimi, obowiązkami z ustawy o ubezpieczeniu społecznym (ZUS) jak innych obowiązków wynikających z art.9 Kodeksu Pracy

b) oceny zdolności pracownika do pracy (zaświadczenia zdolności do pracy)

Okres, przez który twoje dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi.

b) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2) dane otrzymane na zasadzie zgód, będą przetwarzane do czasu ich odwołania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3) dane pracowników wynikające z obowiązku archiwizacji (akta osobowe pracownika przechowywane przez 50 lat), na potrzeby rekrutacji usuwane niezwłocznie po jej zakończeniu.

Kategorie odbiorców twoich danych osobowych:

Partnerzy handlowi w wykonaniu umów (np. firmy z którymi zawarliśmy umowy, gdzie są Państwo wskazani jako przedstawiciele i pracownicy naszej firmy, partnerzy handlowi w wykonaniu umów (w tym np. agenci, zleceniobiorcy), kancelarie prawne, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki do realizacji płatności, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. maile, utrzymywanie systemów informatycznych).

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Nie przekazujemy informacji do Państwa trzeciego i/lub organizacji międzynarodowej.

¹Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).